Blog

Rozwód.Alimenty.Kontakty z dzieckiem.Władza rodzicielska.Spadek.Podział Majątku.Prawo pracy

prawo rodzinne

bez tajemnic

Tarcza antykryzysowa 2.0 – co się zmieniło? Poradnik dla samozatrudnionych i osób na umowach cywilnoprawnych

utworzone przez kwi 20, 2020Koronawirus, Prawo pracy, Tarcza antykryzysowa0 komentarzy

W ostatnim artykule z 06.04.2020 r. pisałam o wsparciu finansowym, jakie zostało przewidziane dla samozatrudnionych oraz osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Wspominałam wówczas, że informacje w nim zawarte uwzględniają ówczesny stan prawny, bo w zasadzie zaraz po wejściu w życie przepisów, planowano już poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do skorzystania z pomocy państwa.

I tak też się stało. W piątek (17.04.2020 r.) prezydent podpisał ustawę dotyczącą tarczy antykryzysowej 2.0. Mimo szumnych zapowiedzi, nie wprowadziła ona jednak oczekiwanych rozwiązań, jak np. zniesienia limitu obrotów dla samozatrudnionych, którzy chcieliby skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS. Zamiast tego doprowadziła do niewątpliwego chaosu legislacyjnego, który spokojnie można nazwać koszmarem, a nie koszmarkiem. Przedzieranie się przez jej zawiłości jest nie lada wyczynem, zapisy są kompletnie nieczytelne i trudno się w nich odnaleźć.

Co zatem w ogóle zmieniono?

Jakie zmiany wprowadziła tarcza antykryzysowa 2.0?

M.in.:

1) objęcie pomocą firm założonych od 1.02.2020 r.  – 1.04.2020 r.

2) możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego – nie więcej niż trzykrotnie

3) pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników

4) ustalenie, iż zwolnienia ze składek i mikropożyczek nie wlicza się do przychodu

5) zniesienie warunku granicznej kwoty przychodu w przypadku świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność, przyznawanych po raz pierwszy (również tych, w sprawie których wnioski zostały już złożone od 1.04.2020 r.

6) w zakresie świadczeń postojowych dla osób realizujących umowy cywilnoprawne, przyznawanych po raz pierwszy zmianę warunku daty jej zawarcia – obecnie ma to być przed 1.04.2020 r.

7) możliwość odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. (dotyczy wszystkich płatników składek, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa).

Z czego zatem mogą skorzystać samozatrudnieni i osoby pracujące w oparciu o umowy cywilnoprawne?

Tu się wiele nie zmienia, bo w dalszym ciągu:

✅Samozatrudnieni mogą liczyć na całkowite umorzenie lub odroczenie składek na ubezpieczenie społeczne za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

✅Dodatkowo, będą mogli otrzymać dofinansowanie kosztów prowadzonej działalności tzw. wsparcie postojowe na podstawie umowy zawartej ze starostą.

✅Mogą też otrzymać specjalne świadczenie postojowe wypłacane przez ZUS (to nie to samo, co wsparcie postojowe).

✅Na prawo do wypłaty świadczenia postojowego mogą też liczyć zatrudnieni w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Istotnym novum jest natomiast możliwość skorzystania przez samozatrudnionych z bezzwrotnej mikropożyczki w kwocie do 5.000,00 zł na podstawie umowy podpisanej ze starostą.

Zwolnienia z płatności składek ZUS

W tym wypadku, tak naprawdę zmiany są tylko dwie i dotyczą one zwolnienia z opłacania składek.

✅Po pierwsze, ze zwolnienia będzie mogła skorzystać osoba, która rozpoczęła działalność przed 01.04.2020 r. (dotychczas wymogiem było prowadzenie działalności przed 01.02.2020 r.)

✅Po drugie, z uprawnienia tego będą mogli skorzystać Ci samozatrudnieni, którzy opłacili już składki za marzec 2020 r. Poprzednia wersja tarczy przewidywała, że można było ubiegać się o zwolnienie jedynie ze składek jeszcze nieopłaconych. Jak wyjaśniono, jest to konsekwencją tego, że „płatnicy, nie znając szczegółów nowych rozwiązań, niejednokrotnie kosztem oszczędności zapłacili pierwszą składkę objętą zwolnieniem”. W rezultacie, zamykało to im drogę do pozytywnego rozpatrzenia wniosku w zakresie zwolnienia za ten miesiąc.

Pozostałe wymogi opisane w artykule z dnia 06.04.2020 r. pozostaję aktualne.

Świadczenie postojowe

W poprzednim wpisie dowiedziałeś się, że w zamyśle ustawodawcy ma to być doraźna pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych spadkiem obrotów spowodowanych sytuacją epidemiczną w naszym kraju. Skierowane ma zostać do:

✅Osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych (samozatrudnionych),

✅Osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło, umowa agencyjna).

Tu też nastąpiła pewna modyfikacja. Jaka?

Przede wszystkim ta, że ze świadczenia tego będzie można skorzystać trzykrotnie.

Warunkiem uzyskania wsparcia w kolejnych miesiącach (a zatem po spełnieniu przesłanek do uzyskania wsparcia w ogóle) będzie złożenie oświadczenia, w którym wykaże się, że sytuacja materialna wykazana w pierwotnym wniosku nie poprawiła się. Oczywiście na ten moment nie wiadomo, co to właściwie oznacza.

Co jeszcze uległo zmianie?

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych. Co zmienia tarcza antykryzysowa 2.0?

Otóż, zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw nazywana powszechnie tzw. tarczą antykryzysową, która weszła w życie 31.03.2020 r. osoby samozatrudnione mogły ubiegać się o świadczenie postojowe jeśli m.in. spełniały warunki w postaci nie przekroczenia limitu przychodów.

Przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie mógł przekroczyć 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku (czyli miał być niższy niż 15.681 zł).

Na szczęście ustawodawca poszedł po rozum do głowy. I wreszcie dostrzegł tzw. „oczywistą oczywistość”, tj. koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Zlikwidowano ten wymóg.

Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej gov.pl „Wielu przedsiębiorców osiąga przychody powyżej tej kwoty przy jednoczesnych bardzo wysokich kosztach uzyskania przychodów. Bardzo często są to koszty stałe niezależne od osiąganych przychodów i obrotów, które zostały znacznie ograniczone w związku z epidemią koronawirusa. Dotyczy to szczególnie branż o niskiej marży takich jak handel czy drobne usługi. Mają oni zdecydowanie odmienną sytuację niż osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, dla których koszty uzyskania przychodu są stałe, a w przypadku umów o dzieło korzystne na poziomie 50 proc. uzyskiwanego przychodu. Dlatego też pułap uzyskanego przychodu w przypadku umów cywilnoprawnych pozostawałby bez zmian, czyli poniżej 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia”.

Jakie warunki zatem musi obecnie spełnić samozatrudniony?

✅Działalność została rozpoczęta przed 1 lutego 2020 r. I nie została zawieszona;

✅Przychód na dzień złożenia wniosku był o 15% mniejszy w stosunku do miesiąca poprzedniego (jeśli wniosek składasz w kwietniu, to pod uwagę bierzesz przychód z marca);

albo

✅Działalność została rozpoczęta przed 1 lutego 2020 r., zawieszona po 31 stycznia 2020 r.

Dodatkowo:

✅Brak innego tytułu do ubezpieczenia (np. nie jesteś pracownikiem);

✅Zamieszkiwanie na terytorium Polski i bycie obywatelem RP lub posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państw członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysokość postojowego dalej wynosi 2.080,00 zł. Nie dotyczy to oczywiście osób rozliczających się za pomocą karty podatkowej oraz zwolnionych z opłacania VATu. Z powodu braku możliwości weryfikacji przychodów, automatycznie otrzymują oni świadczenie w niższej kwocie, bo tylko 1.300 zł. To 50% minimalnego wynagrodzenia (2.600 x 50%).

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

W tym wypadku pierwotna tarcza antykryzysowa przewidywała, że świadczenie będzie przysługiwać przede wszystkim jeżeli umowa cywilnoprawna została zawarta przed 01.02.2020 r.

Nowa regulacja zmieniła tę datę na 01.04.2020 r. Pozostałe warunki, o których pisałam tutaj, pozostają bez zmian.

Wsparcie postojowe z PUP

Tu również wprowadzono zmiany, w porównaniu z poprzednią wersją tarczy.

Poprzednio, osoby otrzymujące wsparcie miały  obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi (max 6 miesięcy); Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 18.04.2020 r. przedsiębiorca będzie do tego obowiązany jedynie przez okres, na jaki zostanie ono mu udzielone (max 3 miesiące).  

Przedsiębiorca nie będzie też musiał  składać oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za które było wypłacane wsparcie.

W zakresie natomiast wymogu niezalegania w regulowaniu należności publicznoprawnych do końca trzeciego kwartału 2019 r. usunięto należności wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pozostałe wymogi i wysokość świadczenia pozostała bez zmian. Piszę o tym tutaj.

Bonus, czyli mikropożyczka do 5.000 zł

Przedsiębiorcy, który prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1.03.2020 r., na podstawie zapisów tarczy antykryzysowej 2.0. mogą się także starać u starosty o bezzwrotną pożyczkę ze środków Funduszu Pracy.

Pieniądze uzyskane w ten sposób mają zostać przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Przy czym – na dzień dzisiejszy – nie przewidziano w tym wypadku żadnej procedury weryfikacji tych wydatków.

Co istotne, nie ma tu też żadnych wymogów dotyczących spadku obrotów.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Natomiast okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Jak wskazałam jednak na wstępie, można wnioskować o umorzenie pożyczki. Warunek jest prosty. Przedsiębiorca będzie musiał zachować co najmniej 3-miesięczną ciągłość prowadzenia działalności gospodarczej, a zatem prowadzić ją przez taki okres. W efekcie, po 3 miesiącach od zaciągnięcia pożyczki przedsiębiorca będzie też zobligowany złożyć oświadczenie, że nadal prowadzi firmę, pod rygorem odpowiedzialności karnej (pamiętaj by zachować termin, w którym należy to zrobić!).

Ważne! Zaciągniecie pożyczki nie wyklucza możliwości skorzystania z innych form pomocy, takich jak zwolnienie z ZUS czy świadczenie postojowe.

Jak dostać mikropożyczkę do 5.000 zł

Należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Warto zatem śledzić strony internetowe tych placówek, by nie przegapić informacji na ten temat. Powinny tam zostać zamieszczone wszelkie niezbędne dane co do procedury składania wniosków. A można je składać zarówno pocztą, jak i przez tzw. profil zaufany.

Należy przy tym pamiętać by do wniosku załączyć umowę ze starostą, która również powinna się znajdować w formularzach udostępnianych za pośrednictwem stron internetowych urzędów.

***

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł lub uważasz go za wartościowy, to będzie mi bardzo miło, jeśli podzielisz się nim z innymi.

Daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc. Po prostu zostaw komentarz. Zainspiruj mnie do nowych treści.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witaj na Blogu!

Nazywam się 

Marta Szkliniarz

Jestem Adwokatem i Mediatorem Sądowym.

Już od ponad 15 lat pomagam innym przejść przez najtrudniejsze chwile w ich życiu.

Działam po to by przywrócić Twoje życie do normy i pomóc osiągnąć zamierzone cele.  Zapewnić komfort i bezpieczeństwo. Tak byś Ty mógł skupić się na sobie, swojej rodzinie, swoim biznesie, a nie na problemie, z którym do mnie przychodzisz.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz wsparcia, jestem tu żeby Ci pomóc.

Zadzwoń do mnie lub napisz. Porozmawiamy i pomyślimy nad najlepszym dla Ciebie rozwiązaniem.

Zajrzyj też tutaj

E-book Praktyczny przewodnik po sądowym savoir-vivre Adwokat Sosnowiec Marta Szkliniarz

Zapraszam Cię też serdecznie do zakupu mojego ebooka

Kategorie

Archiwa

Mogą Cię także zainteresować

Rozprawa online (wideo rozprawa) – kiedy może mieć miejsce i jak przebiega

Rozprawa online (wideo rozprawa) – kiedy może mieć miejsce i jak przebiega

Z uwagi na stan epidemii, jaki został wprowadzony na terenie naszego kraju, w ostatnim czasie sądy zaczęły częściej korzystać z nowinek technologicznych. Czego przejawem jest wyznaczanie rozpraw w formie wideokonferencji. Ja również mam już taką rozprawę za sobą....

czytaj dalej
Koronawirus a kontakty z dzieckiem – podsumowanie. Czyli czym się kierować w obecnym czasie przy decydowaniu o spotkaniach z dzieckiem?

Koronawirus a kontakty z dzieckiem – podsumowanie. Czyli czym się kierować w obecnym czasie przy decydowaniu o spotkaniach z dzieckiem?

To już ostatni z serii artykułów zainspirowanych historią Pana Tomasza. Pamiętasz? Zatelefonował do mnie mocno podenerwowany tuż przed Świętami Wielkanocnymi, ponieważ była żona odmówiła mu spotkania z synem z powodu panującej epidemii. Sytuacja była mocno napięta,...

czytaj dalej

Masz pytanie?

Potrzebujesz pomocy?

napisz do mnie lub zadzwoń

Kontakt

Rozwód.Alimenty.Kontakty z dzieckiem.Władza rodzicielska.Spadek.Podział Majątku.Prawo pracy

kontakt

  DANE KONTAKTOWE

  N

  zajrzyj koniecznie też tutaj

  adres

  ul. Małachowskiego 9/23

  41-200 Sosnowiec

  v

  kontakt

  tel. (+48) 530 068 508

  tel./fax (+48) 32 293 60 80

  e-mail: kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu

  Pin It on Pinterest

  Share This