Blog

Rozwód.Alimenty.Kontakty z dzieckiem.Władza rodzicielska.Spadek.Podział Majątku.Prawo pracy

prawo rodzinne

bez tajemnic

Tarcza antykryzysowa dla samozatrudnionych i na umowach cywilnoprawnych. Z czego możesz skorzystać?

utworzone przez kwi 6, 2020Koronawirus, Prawo pracy, Tarcza antykryzysowa0 komentarzy

W dniu 31 marca 2020 weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw nazywana powszechnie tzw. tarczą antykryzysową. Przewiduje ona szereg rozwiązań, które w zamyśle ustawodawcy mają uratować przedsiębiorców, a tym samym polską gospodarkę.

Jak wielu, postanowiłam się z nią zmierzyć aby usystematyzować informacje, które zapewne już znacie, ale które w dalszym ciągu wzbudzają wątpliwości.

Jaką pomoc w ogóle przewiduje tzw. tarcza antykryzysowa? M.in.:

1. Zwolnienie samozatrudnionych i przedsiębiorców, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r.;

2. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło);

3. Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS);

4. Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy (z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) dla pracodawców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19;

5. Uelastycznienie czasu pracy pracowników i modyfikacji warunków zatrudnienia w celu zachowania miejsc pracy (ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy bez konieczności spełnienia przesłanek z Kodeksu pracy;

6. Wsparcie postojowe dla samozatrudnionych na podstawie umowy ze starostą;

7. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie umowy ze starostą;

8. Bezzwrotne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w wysokości do 5.000 zł;

9. Umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;

10. Korzystniejsze zasady rozliczania straty;

11. Zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;

12. Umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;

13. Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec2019;

14. Gwarancje de minimisz BGK;

15. Dopłaty BGK do odsetek;

16. Pomoc dla firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;

17. Wsparcie dla branży turystycznej;

18. Umożliwienie sklepom – w niedziele objęte zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;

19. Przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;

20. Ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;

21. Obniżenie o 90 % czynszów najemców lokali i t zw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania.

Wydaje się, że opcji jest całkiem sporo. Aczkolwiek szczegółowa ich analiza nie pozostawia wątpliwości – to kropla w morzu potrzeb. Pomoc doraźna, która niestety nie zrekompensuje wszystkich strat i nie obejmie wszystkich zainteresowanych. To bezdyskusyjne. Dlatego w tym artykule, skupię się na kluczowym wsparciu finansowym, jakie zostało przewidziane dla samozatrudnionych i osób pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne, ponieważ w ostatnim czasie dostaje od swoich Klientów najwięcej zapytań w tym zakresie.

Zapraszam!

Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus pomoc dla samozatrudnionych i zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych adwokat sosnowiec

Z czego mogą skorzystać samozatrudnieni i osoby pracujące w oparciu o umowy cywilnoprawne?

Samozatrudnieni mogą liczyć na całkowite umorzenie lub odroczenie składek na ubezpieczenie społeczne za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

✅Dodatkowo, będą mogli otrzymać dofinansowanie kosztów prowadzonej działalności tzw. wsparcie postojowe na podstawie umowy zawartej ze starostą.

✅Mogą też otrzymać specjalne świadczenie postojowe wypłacane przez ZUS (to nie to samo, co wsparcie postojowe).

✅Na prawo do wypłaty świadczenia postojowego mogą też liczyć zatrudnieni w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Omówmy je zatem po kolei.

Zwolnienia, odroczenia, rozłożenie na raty składek ZUS

Na zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. mogą liczyć:

1) płatnicy składek, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych,

2) osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (tzw. samozatrudnieni),

3) duchowni.

Nas interesuje ta druga grupa (samozatrudnieni). Zgodnie z przepisami, wniosek o zwolnienie z opłacania składek może w tym wypadku złożyć:

✅ płatnik składek, będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność w rozumieniu ustawy w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli:

osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a;

twórca i artysta;

osoba prowadząca działalność w zakresie wolnego zawodu:
a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

wspólnik spółki jawnej;

wspólnik spółki komandytowej;

wspólnik spółki partnerskiej;

osoba prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe,

✅ opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

✅ jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 roku

✅ i przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 15.681 zł (jeśli składasz wniosek w kwietniu – o zwolnienie ze składek od marca – bierzesz pod uwagę przychód marcowy).

ALE UWAGA !

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby fizycznej, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, czyli osoby korzystającej z ulgi na start! Osoby korzystające z ulgi na start nie będą mogły skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na ZUS!

Jak uzyskać takie zwolnienie?

Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus adwokat sosnowiec

Należy złożyć wniosek do ZUS przed 30 czerwca 2020 r.

Jak informuje ZUS, ze zwolnienia nie skorzystają jednak firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 roku i nie regulowały należności (na dzień 31 grudnia 2019 r. miały zaległości).

ALE UWAGA!

Zgodnie z najnowszym wyjaśnieniem zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej organu rentowego „Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł do tego dnia z ZUS umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, może być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

Zatem, jeśli spełniasz powyższe warunki do skorzystania ze zwolnienia, to możesz zostać zwolniony z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 r. na swoje:

🔸obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe,
🔸dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,
🔸ubezpieczenie zdrowotne,
🔸Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Zauważasz, że chodzi o składki nieopłacone! Jeśli opłaciłeś już składki za któryś z wymienionych miesięcy może się okazać, że ze zwolnienia nie skorzystasz w zakresie tej opłaconej już składki.

Innymi słowy, jeśli za miesiąc marzec 2020 r. została opłacona część składki, to zwolnienie będzie obejmowało tylko tę część, która nie została opłacona.

Przepisy nie przewidują minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, którą może objąć zwolnienie, za wyjątkiem osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, dla których obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru.

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać zwolnienie  musisz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ).

Wniosek znajdziesz TUTAJ.

Może on być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Możesz go przekazać:

🔸drogą elektroniczną przez PUE ZUS,

🔸za pośrednictwem poczty,

🔸osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Do wniosku elektronicznego musisz załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01) – załącznik do wniosku RDZ (plik xls).

Jak się dowiesz o decyzji ZUS?

Jeśli będą wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się z Tobą e-mailem lub telefonicznie.

Informację o rozstrzygnięciu dostaniesz na PUE ZUS lub otrzymasz ją za pośrednictwem poczty.

Czy możesz się odwołać?

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją odmawiającą zwolnienia z opłacania składek, możesz złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy, że złożysz pismo w tej sprawie do placówki ZUS. Masz na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Co także dla Ciebie istotne?

✅ Umorzenie składek nie wpłynie na wysokość emerytury;

✅ Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i macierzyństwa będą w dalszym ciągu przysługiwały przedsiębiorcom jeżeli podlegali ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 roku;

✅ Składki, mimo że nie zostaną fizycznie opłacone będą traktowane jak składki opłacone;

✅ Członkowie rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez przedsiębiorcę zachowują prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej na tych samych zasadach co dotychczas;

✅ Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ulga w opłacie prolongacyjnej. Odroczenie i rozkładanie należności z tytułu składek na raty

Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus pomoc dla samozatrudnionych i zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych adwokat sosnowiec

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła też ulgę w opłacie prolongacyjnej dla przedsiębiorców składających wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Jakie są warunki?

Wniosek dotyczy składek od stycznia 2020 r. i może dotyczyć składek na ubezpieczenie przedsiębiorcy jak i jego pracowników.

Nie ma znaczenia od kiedy jest prowadzona firma ani jej wielkość (czyli bez względu na przychód i stan zatrudnienia).

Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą.

Jeżeli natomiast wniosek złożony zostanie po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Co istotne, skorzystanie z ulgi nie wyklucza możliwość skorzystania z innych form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Wniosek znajdziesz na stronie ZUS. Podobnie, jak w przypadku wniosku o zwolnienie z płatności składek może zostać złożony

🔸drogą elektroniczną przez PUE ZUS,

🔸za pośrednictwem poczty,

🔸osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Świadczenie postojowe. Czym jest i dla kogo?

Tarcza antykryzysowa świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych adwokat sosnowiec

To doraźna pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych spadkiem obrotów spowodowanych sytuacją epidemiczną w naszym kraju. Wsparcie to jest nieopodatkowane i nieoskładkowane, a nadto nie podlega zajęciu, ani też egzekucji.

Świadczenie jest jednorazowe, ale beneficjenci będą mogli uzyskać ponowną wypłatę na podstawie decyzji Rady Ministrów.

W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje tylko jedno.

Jest skierowane do:

✅ Osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych (samozatrudnionych),

✅ Osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło, umowa agencyjna).

Jakie warunki muszą spełnić osoby samozatrudnione?

✅ Działalność została rozpoczęta przed 1 lutego 2020 r. I nie została zawieszona;

✅ Przychód na dzień złożenia wniosku był o 15% mniejszy w stosunku do miesiąca poprzedniego (jeśli wniosek składasz w kwietniu, to pod uwagę bierzesz przychód z marca);

✅ Przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekroczyć 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku (czyli ma być niższy niż 15.681 zł).

albo

✅ Działalność została rozpoczęta przed 1 lutego 2020 r., zawieszona po 31 stycznia 2020 r. I jednocześnie przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był poniżej wspomnianego progu 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (niższy niż 15.681 zł).

Dodatkowo:

✅ Brak innego tytułu do ubezpieczenia (np. nie jesteś pracownikiem);

Zamieszkiwanie na terytorium Polski i bycie obywatelem RP lub posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państw członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ile otrzymasz?

80% minimalnego wynagrodzenia w 2020 r., czyli 2.080 zł (2.600 zł x 80%).

ALE UWAGA!, jest wyjątek:

Osoby rozliczające się za pomocą karty podatkowej oraz zwolnione z opłacania VATu, z powodu braku możliwości weryfikacji przychodów, automatycznie otrzymują świadczenie w niższej kwocie, bo tylko 1.300 zł. To 50% minimalnego wynagrodzenia (2.600 x 50%).

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Tarcza antykryzysowa świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych adwokat sosnowiec

Jakie są warunki:

✅ Umowa cywilnoprawna (umowa agencyjna, umowa zlecenie, inna umowa o świadczenie usług, do której na podstawie Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy umowy zlecenia, umowa o dzieło) zawarta przed 1 lutego 2020 r.;

✅ Brak możliwości wykonywania umowy cywilnoprawnej (w całości lub w części) z powodu przestoju w prowadzeniu działalności;

✅ Przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku musi być niższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku (niższy niż 15.681 zł);

✅ Brak innego tytułu do ubezpieczenia (np. nie jesteś pracownikiem);

✅ Zamieszkiwanie na terytorium Polski i bycie obywatelem RP lub posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państw członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ile dostaniesz?

80% minimalnego wynagrodzenia w 2020 r., czyli 2.080 zł (2.600 zł x 80%).

ALE UWAGA, jest wyjątek:

jeżeli w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, suma przychodów z umów cywilnoprawnych wyniesie do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. (czyli: 1.299,99 zł), to świadczenie postojowe przysługuje do wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Świadczenie będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby je otrzymać należy złożyć wniosek w formie papierowej lub elektronicznej.

Ważne:

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, wniosek jest składany za pośrednictwem zamawiającego lub zleceniodawcy!

Dodatkowo, jeżeli zawarłeś więcej niż 1 umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umów.

Do wniosku zleceniodawca lub zamawiający powinien dołączyć:

1. oświadczenie, które potwierdza:

a) że nie doszło do skutku lub ograniczono wykonywanie umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności;
b) datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z umowy;
c) uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, przychodu nie wyższego niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
d) otrzymanie oświadczenia od osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych przychodów z innych umów cywilnoprawnych;

2. kopię umowy cywilnoprawnej.

ZUS wprowadził też wzory wniosków, które składa się, aby otrzymać świadczenie postojowe:

RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający).

RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność.

Możesz je pobrać TUTAJ.

Wnioski o swiadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesęcy, od miesiąca w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wypłata świadczenia postojowego nastąpi w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy. Natomiast odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji, od której będzie można się odwołać do sądu.

Istotne jest także to, że ZUS będzie dokonywał sprawdzenia danych zawartych we wniosku. Jeśli zatem okażą się one nieprawdziwe lub np. świadczenia zostaną wypłacone osobie nieuprawnionej będzie istniał obowiązek ich zwrotu wraz z odsetkami. Pamiętać także trzeba, że oświadczenia składane we wszystkich tych wnioskach, dokonywane są pod groźbą odpowiedzialności karnej (za złożenie fałszywego oświadczenia). Zatem, jeśli miniemy się z prawdą, grożą nam za to określone konsekwencje.

Wsparcie postojowe

Tarcza antykryzysowa świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych adwokat sosnowiec

Jest jeszcze jedno świadczenie związane z pracą, które przysługuje samozatrudnionym (nie zatrudniającym pracowników). Otóż tarcza antykryzysowa przewiduje, że będzie można uzyskać dofinansowanie kosztów prowadzonej działalności, podpisując umowę ze starostą. To tzw. wsparcie postojowe.

Jak wynika z przepisów, może ono zostać przyznane w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID – 19, rozumianych jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Czyli np. należy porównać przychody za styczeń i luty 2020 r. z przychodami za styczeń i luty 2019 r.).

Jaki warunki przewidziano?

Brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przez przedsiębiorcę;

Niezaleganie przez przedsiębiorcę w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;

Dofinansowanie będzie obejmowało część kosztów prowadzenia działalności;

✅ Przyznawane będzie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (aczkolwiek Rada Ministrów będzie mogła wydłużyć ten okres);

✅ Wypłacane będzie w okresach miesięcznych;

✅ Osoby otrzymujące będą miały obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi (na ten moment max 6 miesięcy);

✅ Przedsiębiorca będzie musiał też co miesiąc składać oświadczenie o prowadzeniu działaności w danym miesiącu;

✅ Przedsiębiorca nie będzie mógł otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Ile wyniesie pomoc?

Jego wysokość będzie zależeć od wysokości tego spadku, ale musi wynosić co najmniej 30%. Ile otrzymasz?

W przypadku spadku obrotów o 30% – 50 % minimalnego wynagrodzenia (1.300 zł).

W przypadku spadku obrotów o 50% – 70% minimalnego wynagrodzenia (1.820 zł).

W przypadku spadku obrotów o 80% – 90% minimalnego wynagrodzenia (2.340 zł).

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem lokalnego Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Warto zatem zaglądać na strony internetowe tych urzędów.

***

Jak widać możliwości jest kilka. Nie są one jednak tym, czego się spodziewaliśmy ze strony naszego państwa. „Tarcza” niewątpliwie jest dziurawa i wymaga jak najszybszej interwencji ze strony ustawodawcy. Na ten moment jednak musimy zadowolić się tym, co jest.

***

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł lub uważasz go za wartościowy, to będzie mi bardzo miło, jeśli podzielisz się nim z innymi.

Moją misją jest pomagać i dzielić się swoją wiedzą. Daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc. Po prostu zostaw komentarz. Zainspiruj mnie do nowych treści.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witaj na Blogu!

Nazywam się 

Marta Szkliniarz

Jestem Adwokatem i Mediatorem Sądowym.

Już od ponad 15 lat pomagam innym przejść przez najtrudniejsze chwile w ich życiu.

Działam po to by przywrócić Twoje życie do normy i pomóc osiągnąć zamierzone cele.  Zapewnić komfort i bezpieczeństwo. Tak byś Ty mógł skupić się na sobie, swojej rodzinie, swoim biznesie, a nie na problemie, z którym do mnie przychodzisz.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz wsparcia, jestem tu żeby Ci pomóc.

Zadzwoń do mnie lub napisz. Porozmawiamy i pomyślimy nad najlepszym dla Ciebie rozwiązaniem.

Zajrzyj też tutaj

E-book Praktyczny przewodnik po sądowym savoir-vivre Adwokat Sosnowiec Marta Szkliniarz

Zapraszam Cię też serdecznie do zakupu mojego ebooka

Kategorie

Archiwa

Mogą Cię także zainteresować

Rozprawa online (wideo rozprawa) – kiedy może mieć miejsce i jak przebiega

Rozprawa online (wideo rozprawa) – kiedy może mieć miejsce i jak przebiega

Z uwagi na stan epidemii, jaki został wprowadzony na terenie naszego kraju, w ostatnim czasie sądy zaczęły częściej korzystać z nowinek technologicznych. Czego przejawem jest wyznaczanie rozpraw w formie wideokonferencji. Ja również mam już taką rozprawę za sobą....

czytaj dalej
Koronawirus a kontakty z dzieckiem – podsumowanie. Czyli czym się kierować w obecnym czasie przy decydowaniu o spotkaniach z dzieckiem?

Koronawirus a kontakty z dzieckiem – podsumowanie. Czyli czym się kierować w obecnym czasie przy decydowaniu o spotkaniach z dzieckiem?

To już ostatni z serii artykułów zainspirowanych historią Pana Tomasza. Pamiętasz? Zatelefonował do mnie mocno podenerwowany tuż przed Świętami Wielkanocnymi, ponieważ była żona odmówiła mu spotkania z synem z powodu panującej epidemii. Sytuacja była mocno napięta,...

czytaj dalej

Masz pytanie?

Potrzebujesz pomocy?

napisz do mnie lub zadzwoń

Kontakt

Rozwód.Alimenty.Kontakty z dzieckiem.Władza rodzicielska.Spadek.Podział Majątku.Prawo pracy

kontakt

  DANE KONTAKTOWE

  N

  zajrzyj koniecznie też tutaj

  adres

  ul. Małachowskiego 9/23

  41-200 Sosnowiec

  v

  kontakt

  tel. (+48) 530 068 508

  tel./fax (+48) 32 293 60 80

  e-mail: kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu

  Pin It on Pinterest

  Share This