Blog

Rozwód.Alimenty.Kontakty z dzieckiem.Władza rodzicielska.Spadek.Podział Majątku.Prawo pracy

prawo rodzinne

bez tajemnic

Odpowiedzialność za długi małżonka, czyli czy komornik może zająć samochód żony za długi męża.

utworzone przez sie 28, 2020Rozwód, Sprawy majątkowe28 Komentarze

Zgodnie z treścią przysięgi małżeńskiej pobieramy się na dobre i na złe. I czasem to „złe” dopada nas w najmniej oczekiwanych okolicznościach, gdy np. dowiadujemy się, że mąż lub żona wzięli „chwilówkę” za naszymi plecami albo przestali spłacać inne zobowiązanie. Czy Ty również będziesz odpowiadać za taki dług? Czy komornik może zlicytować kolekcję srebrnych monet, która przypadła Ci w spadku albo zająć Twoje wynagrodzenie za pracę lub samochód?

To zależy, jak mawiają prawnicy. I uzależnione jest także od tego, czy zawaliście między sobą intercyzę. Ale nie zawsze – żeby nie było za prosto.

Jak małżonkowie odpowiadają za swoje długi?

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami ustrój wspólności majątkowej. Dzieje się to automatycznie, chyba że małżonkowie jeszcze przed ślubem postanowili podpisać tzw. intercyzę, czyli umowę majątkową małżeńską (w formie aktu notarialnego), w której postanowili, że po wstąpieniu w związek małżeński będzie między nimi istniała rozdzielność majątkowa.

Zatem, jeżeli taka umowa nie została zawarta, zasadniczo wszystko, co zostanie nabyte przez małżonków po ślubie będzie stanowiło ich majątek wspólny. Oczywiście istnieją od tej zasady pewne wyjątki, ale to temat na osobny artykuł.

W każdym razie, system majątkowy obowiązujący pomiędzy małżonkami nie tylko decyduje o tym kto staje się właścicielem określonych składników majątkowych, ale także ma wpływ na zakres odpowiedzialności każdego z małżonków za długi drugiego z nich bądź też należności wspólne.

I w tym artykule chcę Ci właśnie wyjaśnić jak wygląda Twoje położenie w sytuacji, gdy istnieje między małżonkami owa wspólność majątkowa małżeńska, a pojawiły się długi. Bo musisz wiedzieć, że może ona być bardzo różna. A zatem, kiedy będziesz odpowiadać za długi będąc małżonkiem?

Małżeństwo a odpowiedzialność za długi

Po pierwsze, musisz wiedzieć, że gdy mamy do czynienia ze wspólnością majątkową małżeńską, to tak naprawdę mamy do czynienia aż z trzema majątkami – majątkiem wspólnym małżonków oraz dwoma majątkami odrębnymi (osobistymi) każdego z nich. Dlatego o tym wspominam?

Dlatego, że zakres Twojej odpowiedzialności za długi, który zaraz Ci opiszę, ma wpływ na to z jakich składników majątkowych może być prowadzona ewentualna egzekucja.

To znaczy, czy będziesz odpowiadać za konkretne zobowiązanie np. na rzecz banku Waszym wspólnym majątkiem, czy też odpowiedzialność będzie ograniczona np. jedynie do składników majątku osobistego – Twojego (np. przywołanych wcześniej srebrnych monet) lub Twojego współmałżonka.

Po drugie, zakres takiej odpowiedzialności zależy od sposobu powstania konkretnej należności (tzn. czy jesteś stroną umowy, czy jedynie wyrażałeś zgodę na jej podpisanie, a może też nic o tym długu nie wiedziałeś). Jak też od tego, czy dług wynika z tzw. czynności prawnej, czy powstał w trakcie małżeństwa, czy też jeszcze przed jego zawarciem.

Majątek wspólny

To co konkretnie wchodzi w skład majątku wspólnego?

Są to w szczególności (a więc przykładowo):

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ale też przedmioty majątkowe nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego.

Przepisy przewidują też pewne wyjątki, kiedy to przedmiot mimo, iż nabyty w trakcie trwania wspólności majątkowej, nie wejdzie w skład majątku wspólnego małżonków. Tym samym, zasili majątek osobisty danego małżonka i stanie się tylko jego własnością. Więcej możesz przeczytać na ten temat w artykule: Darowizna a majątek wspólny. Czyli on, ona i teściowie.

Majątek osobisty

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą natomiast:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom (chodzi tu o udziały w spółce cywilnej);

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Sposób powstania długu

Wiesz już jakie przedmioty stanowią jaki majątek (wspólny lub osobisty). Ale napisałam Ci powyżej, że to, które z nich w konkretnym przypadku mogą zostać zajęte przez komornika zależy od tego kiedy i jak powstało konkretne zobowiązanie (dług). A jakie to sposoby?

1. umowa zostaje zawarta przez oboje małżonków (oboje podpisują umowę jako np. współkredytobiorcy)

2. umowa zostaje zawarta przez jednego z małżonków za zgodą drugiego małżonka

3. umowa zostaje zawarta tylko przez jednego z małżonków bez zgody drugiego małżonka.

4. należność powstała jeszcze przed ślubem albo nie wynika z czynności prawnej (a np. z czynu niedozwolonego lub bezpodstawnego wzbogacenia) lub jest bezpośrednio związana z majątkiem osobistym danego małżonka

5. należność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, wchodzącego w skład majątku wspólnego

A zatem jak będzie ona wyglądać w każdym z powyższych wypadków?

Odpowiedzialność współmałżonka za dług wspólny

Jeżeli umowa np. pożyczki zaciągnięta została przez oboje małżonków, to bez wątpienia odpowiadają oni nie tylko majątkiem wspólnym, ale również swoimi majątkami osobistymi. Czyli komornik może prowadzić egzekucję również z tego, co dostali w spadku lub darowiźnie. Jak też z majątku, który posiadali przed ślubem.

Odpowiedzialność współmałżonka w przypadku wyrażenia zgody na zawarcie umowy

Bardzo często zdarza się tak, że stroną umowy, np. pożyczki jest tylko mąż lub żona. Natomiast współmałżonek jedynie wyraża zgodę (najczęściej w formie pisemnej) na jej zawarcie.

Wówczas odpowiedzialność ograniczona jest do majątku wspólnego oraz do majątku osobistego tego z małżonków, który złożył podpis na umowie. A zatem, w przypadku egzekucji komorniczej, nie może ona prowadzić do przymusowej sprzedaży rzeczonych monet, które małżonek wyrażający zgodę otrzymał w spadku, ponieważ stanowią one jego majątek osobisty.

Odpowiedzialność małżonka z tytułu umowy zawartej jedynie przez jednego z nich

Jeśli umowa np. pożyczki zawierana była tylko przez jednego z małżonków jeszcze przed ślubem lub dług dotyczy jedynie jego majątku osobistego (przykładem jest np. zobowiązanie tego małżonka z tytułu długów spadkodawcy, po którym dziedziczy albo wierzytelność zabezpieczona hipoteką na majątku osobistym małżonka), to wówczas odpowiedzialność nie obejmie drugiego małżonka.

A zatem, w tym wypadku, odpowiedzialność ponosić będzie tylko jeden z małżonków i odpowie on swoim majątkiem osobistym. Np. komornik będzie mógł zlicytować mieszkanie, które darowali mu rodzice przed ślubem. Prawda jest jednak taka, że pośrednio odpowiedzialność ta dotknie też współmałżonka z uwagi na jej zakres. Mianowicie, wierzyciel uprawniony będzie także do egzekwowania swojej należności z niektórych składników, które zasadniczo wchodzą do majątku wspólnego:

1. wynagrodzenia za pracę dłużnika (tego małżonka, który zawarł umowę);

2. dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej (umowy zlecenie, umowy o dzieło);

3. dochodów uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

Podobnie będzie wówczas, jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo jeżeli zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej (lecz np. z czynu niedozwolonego lub bezpodstawnego wzbogacenia).

Ponadto, jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego, egzekucja może być prowadzona także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

Odpowiedzialność za długi małżonka zaciągnięte w celu zaspokojenia potrzeb rodziny

Jak już napisałam, w przypadku, gdy Twój mąż lub żona zaciągnęli jakie zobowiązanie bez Twojej zgody, to Twoja odpowiedzialność jest wyłączona. Istnieje jednak, jak to zwykle bywa, pewien wyjątek, kiedy i Ty staniesz się dłużnikiem.

Otóż, małżonkowie będą odpowiadać solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

Zaspokojenie potrzeb rodziny – co to takiego?

To przede wszystkim wydatki na leczenie, żywność czy ubrania, ale również opłaty za media, zakup drobnych przedmiotów wyposażenia domowego oraz wydatki na ich naprawę czy konserwację.

Istotne jest jednak to, że drugi małżonek może uzyskać zwolnienie z takiej odpowiedzialności.

Może on żądać – z ważnych powodów – by sąd uznał, że za zobowiązanie takie odpowiedzialny jest jedynie małżonek, który je zaciągnął. Jeśli sąd przychyli się do tego stanowiska, drugi małżonek zostanie zwolniony z obowiązku jego zapłaty. Tym ważnym powodem może być np. rozrzutny tryb życia małżonka i czynienie przez niego wydatków, które nie mają gospodarczego uzasadnienia albo przekraczają możliwości zarobkowe oraz majątkowe małżonków

Podobnie będzie, gdy małżonek przeznaczył pożyczone pieniądze np. na alkohol, gry hazardowe, czy jedynie własne przyjemności. Odpowiedzialności z tego tytułu także nie będziesz ponosić, ponieważ nie są to wydatki w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

Jaki jest zakres takiej odpowiedzialności?

Zasadniczo (jeśli nie wystąpimy na opisaną powyżej drogę sądową lub też nie przekonamy sądu do zwolnienia nas z odpowiedzialności), wierzyciel może domagać się spłaty nie tylko z majątku wspólnego małżonków, ale również z majątku osobistego każdego z nich. A ich odpowiedzialność jest solidarna.

Oznacza to, że wierzyciel może sobie wybrać osobę w stosunku do której będzie domagał się całej spłaty, czy też prowadził egzekucję. Najczęściej będzie to ten ze współmałżonków, który ma wyższe dochody lub bardziej wartościowy majątek osobisty, który można zlicytować. Nadto, małżonek, który uregulował swoją „połowę” nie może czuć się zwolniony z zapłaty reszty. Jest bowiem odpowiedzialny za spłatę całego długu.

Co więcej, nawet intercyza nie uchroni Cię przed takim długiem. Jeśli małżonkowie zawarli umowę o rozdzielności majątkowej, to i tak odpowiadają wspólnie za spłatę długu zaciągniętego tylko przez jednego z nich w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

Natomiast jeżeli uzyskamy zwolnienie sądowe, o którym wspominałam powyżej, to odpowiedzialność zostanie ograniczona do majątku osobistego Twojego małżonka, ale też niestety do Waszego majątku wspólnego. Natomiast ochroną przed ewentualną egzekucją zostanie objęty Twój majątek osobisty.

Odpowiedzialność współmałżonka za dług powstały przed ślubem

Jeżeli dług powstał natomiast przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego tego małżonka, ale też z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw.

1) A co z długami podatkowymi lub względem ZUS?

Tego dowiesz się z tego wpisu: Sprawdź, kiedy odpowiesz za długi podatkowe małżonka.

2) Czy są jeszcze jakieś inne długi za które możesz odpowiadać jako małżonek?

Piszę na ten temat w tym artykule: Twój małżonek prowadzi działalność? Możesz odpowiadać za jego długi.

3)  Jak wygląda odpowiedzialność, gdy została podpisana intercyza? 

Zajrzyj tutaj: Czy intercyza zawsze chroni przed długami małżonka?

Wpisy są na bieżąco uzupełniane, dlatego zachęcam Cię do śledzenia mojego bloga, a najlepiej do jego subskrypcji. Zapisując się na newsletter masz pewność, ze żaden nowy artykuł Ci nie umknie 🙂

***

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy lub indywidualnej konsultacji skontaktuj się ze mną.

Jeżeli spodobał Ci się ten artykuł lub uważasz go za wartościowy, to będzie mi bardzo miło, jeśli podzielisz się nim z innymi. Daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc.

A po więcej prawniczych ciekawostek zapraszam Cię też na Facebooka i Instagram.

28 komentarzy

 1. Alina

  Dzień Dobry!
  Proszę o poradę w Sprawie: mąż zaciągnoł dług w banku bez mojej wiedzy i zgody. Jak się o sprawie dowiedziała zrobiłam rozdzielność majątkową. 2 m-ce po zawarciu rozdzielności kupiłam na siebie samochód na swoją działalność jest mi niezbędny do wykonywania pracy. Czy komornik może zająć mi ten samochód na poczet długu mężą? Bardzo dziękuję za odpowiedz.

  Odpowiedz
  • Marta Szkliniarz

   Dzień dobry! Niestety mam zbyt mało informacji na temat zobowiązania, jakie zaciągnął Pani małżonek jeszcze w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku zobowiązań w celu tzw. zaspakajania potrzeb rodziny zgoda drugiego małżonka nie jest niezbędna by też za takie zobowiązanie odpowiadał. Ale jak napisałam, nie wiem co to za zobowiązanie. Polecam konsultację z prawnikiem, który po przedstawieniu przez Panią wszystkich okoliczności udzieli Pani wyczerpującej odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie.

   Odpowiedz
  • Radek

   Witam ma pytanie odnosnie samochodu .przed slubem partnerka zakupiła samochod i dopisała mnie jako współwłasciciela…. pół roku od daty zakupu przez partnerke samochodu wzieliśmy ślub ustanawiając przed ślubem rodzielność majątkową małżeńską…. pytanie jest następujące.CZyją własnoscią jest samochod ? Po roku znieśnismy nieodplatnie współwłasność samochodu …. czy w wypadku powstania długu z mojej winy instnieje możliwość zaskarżenia poprzez skargę pauliańską osoby obdarowanej ( pomimo ,że przed ślubem ona zakupila auto i mamy przed małżenską rozdzielność majątkową ???? Poprosze o informacje

   Odpowiedz
   • Marta Szkliniarz

    Dzień dobry,

    niestety mam zbyt mało informacji, a przede wszystkim nie widzę dokumentów (umów), o których Pan wspomina. Jeżeli jednak dobrze zrozumiałam przedstawioną sytuację, w pewnym momencie i Pan i Pana obecna żona jeszcze przed ślubem staliście się właścicielami auta (ale tylko dokumenty byłyby w stanie to potwierdzić). Jeśli tak jest, to fakt zakupu auta przed ślubem niczego nie zmienia w kontekście ewentualnej Pana odpowiedzialności, ponieważ był Pan jego właścicielem przez pewien czas. Intercyza też na to nie wpływa. Zatem, jeśli doszło do darowania Pana udziału w samochodzie, istnieje teoretycznie ryzyko skargi pauliańskiej z uwagi na niemożność zaspokojenia się wierzyciela z innego Pana majątku. Ale znów, mam zbyt mało informacji by ocenić ten konkretny przypadek. Proszę się skonsultować z prawnikiem, przedstawiając mu raz jeszcze wszystkie informacje, a przede wszystkim dokumenty.

    Pozdrawiam serdecznie,
    adw. Marta Szkliniarz

    Odpowiedz
    • Radek

     Dziekuje za informacje.nie doprecyzowałem,że ww.dług powstał dopiero po czasie (lipiec 2022) kiedy z ww.auta została zniesiona współwłasność…….. to tak ku doprecyzowaniu informacji……jest to tez dług spółki w ktorej jestem współwłaścicielem

     Odpowiedz
     • Marta Szkliniarz

      Dzień dobry. To niestety dalej nie jest precyzyjne. Nie wskazał Pan ani o jaki konkretnie dług, ani o jaką spółkę chodzi (forma prawna). Bardzo proszę o zasięgnięcie porady prawnej, w trakcie której Pana wątpliwości zostaną rozwiane w wyniku analizy tego zobowiązania, o którym Pan wspomina. Pozdrawiam

    • Sandra Potochnyk

     Dzień dobry,
     Prosiłabym o poradę w pewnej sprawie.
     Jestem w związku małżeńskim, rok temu wpadłam w pętlę chwilówek, wzięłam jedną, aby zaspokoić swoje potrzeby, mąż o niej nie wiedział.
     Wzięłam kolejną, aby ją spłacić i tak dalej. Kolejne kwoty do spłacenia rosły i były potrzebne 2 chwilówki na spłacenie 1. Doszłam do takiej kwoty, że już nie dałam rady tego spłacić i jestem zadłużona. Liczę się z tym, że komornik wejdzie na moje konto. Chciałabym wiedzieć, czy może także zająć konto mojego męża.
     Z góry dziękuję za odpowiedź

     Odpowiedz
     • Marta Szkliniarz

      Dzień dobry, nie widząc dokumentów, nie jestem w stanie odpowiedzieć wiążąco na to pytanie. Mogę jedynie udzielić informacji ogólnej. Jeśli to tylko Pani zobowiązanie, to komornik nie może zająć konta męża. Chyba, że to Państwa rachunek wspólny – wówczas komornik będzie miał do tego prawo. Proszę skonsultować Pani sytuację z prawnikiem. Pozdrawiam serdecznie.

  • Barbara

   Witam mam pytanie mam długi po trochę ich spłacam ale w przyszłym roku chce zawrzeć związek małżeński czy po ślubie komornik sądowy zajmie wynagrodzeni meza przyszłego za moje długi których on nie zaciognoł

   Odpowiedz
   • Marta Szkliniarz

    Dzień dobry, nie powinien, ponieważ za te zobowiązania przyszły małżonek nie odpowiada. Pozdrawiam serdecznie

    Odpowiedz
 2. Iza

  Witam czy jeśli mój mąż nie płaci alimentów na swoje dzieci to czy komornik może się domagać ode mnie pieniędzy jako jego obecnej żony? I czy może wejść na moje konto?

  Odpowiedz
  • Marta Szkliniarz

   Dzień dobry, nie odpowiada Pani za długi alimentacyjne swojego męża za jego życia. Komornik nie powinien wchodzić na Pani konto. Może do tego jednak dojść, jeśli macie wspólny rachunek z mężem. Trzeba wtedy zareagować by uchylić zajęcie. Pozdrawiam serdecznie

   Odpowiedz
 3. Marek

  Dzień dobry, mam pytanie, jak wygląda sytuacja w przypadku gdy mąż ma dług w funduszu alimentacyjnym i komornika, który obecnie nie jest w stanie nic wyegzekwować – brak pracy, majątku.
  Pytanie moje brzmi czy komornik może zająć część emerytury żon, która niedługo będzie ją otrzymywać?
  Dodam, że jest to nieco specyficzna sytuacja, bo dług wynika z alimentów na wspólne dzieci, a żona mieszka z mężem – brak rozwodu, brak rozdzielności majątkowej.
  Będę bardzo wdzięczny za informację.

  Odpowiedz
  • Marta Szkliniarz

   Dzień dobry, nie znając szczegółów sprawy nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi. Mogę jedyne udzielać ogólnych informacji, które mogą nie uwzględniać niuansów danego przypadku. Niestety nie wiem co to jest konkretnie za dług, szczególnie że mowa jest o „wspólnych dzieciach”. Generalnie jednak, zobowiązania alimentacyjne obciążają jedynie osobę, której dotyczą. Zakładam, że małżonka nie jest dłużnikiem, a osobą która te świadczenia w imieniu dzieci otrzymywała w funduszu. Proszę zatem skonsultować się z prawnikiem, który przeanalizuje szczegółowo tę sytuację.

   Pozdrawiam serdecznie.

   Odpowiedz
 4. Mariusz

  Dzien dobry.Czy komornik ma prawo zajac samochod zony,ktory w darowiznie otrzymała od męza?

  Odpowiedz
  • Marta Szkliniarz

   Dzień dobry. Nie wiedząc przede wszystkim o jakie zobowiązanie chodzi nie potrafię udzielić odpowiedzi. Zakres odpowiedzialności jest uzależniony od rodzaju długu, jak też tego kiedy on powstał. Oraz od tego, jaki ustrój majątkowy między państwem obowiązuje. Takie informacje z zadanego pytania nie wynikają. Pozdrawiam

   Odpowiedz
 5. Wioletta Urbańska

  Witam mam długi i osób prywatnych wzięła
  Pożyczki od znajomych o których mąż nic nie wiedział ja sama je podpisałam czy komornik może zająć jego konto niemamy majątku mamy wspólnotę małżeńską

  Odpowiedz
  • Marta Szkliniarz

   Dzień dobry, jeśli konto należy tylko do męża, a mąż nie jest dłużnikiem, to nie widzę podstawy zajęcia jego konta za długi żony, jeśli nie ma stosownego tytułu wykonawczego wskazującego na to, że mąż też jest dłużnikiem. Pozdrawiam

   Odpowiedz
 6. Mariusz

  Witam posiadam długi z poprzedniego małżeństwa (kredyty)zaciągnięte jakieś 8-10 lat temu.
  Obecna żona chce kupić auto czy komornik może je zająć za moje stare długi nie mamy rozdzielności majątkowej

  Odpowiedz
  • Marta Szkliniarz

   Dzień dobry, tak, komornik może dokonać zajęcia takiego samochodu. Ale nie oznacza to, że go od razu zlicytuje. Bo wierzyciel musiałby przedstawić tytuł wykonawczy z klauzulą obejmujący także współmałżonka, czego raczej nie jest w stanie zrobić jeśli to długi sprzed ślubu. Jeśli wierzyciel tego nie zrobi w odpowiednim czasie – zajęcie upadnie. Drugi małżonek może bronić się też przed takim zajęciem – zależnie od okoliczności np. skargą na czynność komornika czy wnioskiem o zwolnienie danej rzeczy spod egzekucji. Należy bezwzględnie każdy taki przypadek skonsultować z prawnikiem, bo nie każdy wymieniony sposób będzie w danym przypadku odpowiedni. Pozdrawiam

   Odpowiedz
 7. Eryk

  Dzień dobry. Czy jeżeli ja posiadam dług z 2014 roku , jest tytul wykonawczy wystawiony na mnie. Przez 8 lat byłem w Anglii, w miedzyczasie wzialem ślub w roku 2018. Niedawno wróciliśmy do Polski, jednak dług pozostał. Moje pytanie brzmi czy komornik może zająć samochód który kupiliśmy po powrocie do Polski? Nie mamy rozdzielnosci majątkowej, wiec tym samym majątek jest wspólny. Oczywistym jest ze żona nie mogla sie zgodzić na zawarcie przezemnie pożyczki gdyż sie nie znaliśmy. Pozdrawiam i z gory dziękuje za odpowiedz.

  Odpowiedz
  • Marta Szkliniarz

   Dzień dobry, tak, komornik może dokonać zajęcia takiego samochodu. Ale nie oznacza to, że go od razu zlicytuje. Bo wierzyciel musiałby przedstawić tytuł wykonawczy z klauzulą obejmujący także współmałżonka. Jeśli tego nie zrobi w odpowiednim czasie – zajęcie upadnie. Drugi małżonek może bronić się też przed takim zajęciem – zależnie od okoliczności np. skargą na czynność komornika czy wnioskiem o zwolnienie danej rzeczy spod egzekucji. Należy bezwzględnie każdy taki przypadek skonsultować z prawnikiem bo nie każdy wymieniony sposób będzie w danym przypadku odpowiedni. Pozdrawiam

   Odpowiedz
 8. Marcin

  Witam mam pytanie . Jestem w małżeństwie mam żonę już 3 lata i ja jako mąż bez wiedzy żony brałem porzyczki w.para bankach i w bankach zwykłych normalnych i uzbierały mi się ładne kwoty do spłaty i niemam na ich splaty to czy żona będzie musiała te długi zamnie spłacać jak ja będę miał komornika cZy nie. Mam na siebie auto które mam jeszcze namnie zarejestrowane i kupione przed ślubem. I mamy dwa różne konta swoje bankowe. Jednym jestem ja właścicielem a drugim jest żona wlascicielem. I co teraz jak to wygląda z pozycji prawnej.

  Odpowiedz
  • Marta Szkliniarz

   Dzień dobry, wszystko zależy od tego, na co zostały spożytkowane środki pozyskane w ten sposób. Jeśli na zaspokojenie tzw. potrzeb rodziny, to małżonka może potencjalnie za takie długi odpowiadać. Mam jednak zbyt mało informacji by udzielić konkretnej, wiążącej odpowiedzi. Proszę rozważyć indywidualną konsultację. Pozdrawiam serdecznie

   Odpowiedz
 9. Angelika

  Witam chcialam dopytać czy jezeli mąż zyrowal kredyt w 2009 roku (nieznalismy się wtedy) w 2019 roku wzięliśmy ślub, mąż kupił samochód następnie sprzedał mi go czy komornik może zająć mi samochód dodam, że służy mi on do wożenia dziecka niepełnosprawnego do przedszkola i inne zajęcia. Jest mi niezbędny. Czy czy komornik przy próbie dobrowolnego poddania się spłacie może brac pod uwagę moje zasiłki na dzieci tj. alimenty, rodzinne świadczenie i zasiłek pielęgnacyjny na dziecko niepełnosprawne czy tylko może brać pod uwagę męża wynagrodzenie za pracę? Czy jeżeli wszedłby nam do mieszkania to może zabrać np. telewizor, który ja wzięłam na raty?

  Odpowiedz
  • Marta Szkliniarz

   Dzień dobry, za dług zaciągnięty przed ślubem odpowiada jedynie ten małżonek, który go zaciągnął. Tylko swoim majątkiem osobistym i niektórymi składnikami majątku wspólnego – np. swoim wynagrodzeniem za pracę. Drugi małżonek nie odpowiada np. swoim wynagrodzeniem. Komornik nie powinien zajmować rzeczy należących do majątku wspólnego, jeśli nie rozszerzono egzekucji także na współmałżonka. Co do samochodu, to nie wiem ostatecznie czyj on jest albowiem samochód zakupiony po ślubie zasadniczo należy do obu małżonków, jeśli panuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Proszę rozważyć indywidualną konsultację, w jej trakcie będę mogła bardziej szczegółowo przyjrzeć się tej sytuacji i udzielić konkretnej odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie.

   Odpowiedz
 10. Krzysztof Puchala

  Witam
  W 2017 roku wziełem pozyczkę na która zona wyraziła tylko zgodę umowę podpisałem sam.Przez ponad 5 lat wszystko spłacałem regularmie no ale sprawy potoczyły się trochę inaczej niz miały
  Czy komornok może zająć mieszkanie żony ktore dostała od swojej Mamy przed naszym ślubem?Jest tylko na nią.

  Odpowiedz
  • Marta Szkliniarz

   Dzień dobry, jeśli stroną umowy, np. pożyczki jest tylko mąż lub żona, natomiast współmałżonek jedynie wyraża zgodę (najczęściej w formie pisemnej) na jej zawarcie, to wówczas odpowiedzialność ograniczona jest do majątku wspólnego małżonków oraz do majątku osobistego tego z małżonków, który złożył podpis na umowie (dłużnika). A zatem, w przypadku egzekucji komorniczej, nie powinna ona prowadzić do przymusowej sprzedaży mieszkania, które drugi małżonek jedynie wyrażający zgodę otrzymał w darowiźnie, ponieważ stanowi on jego majątek osobisty. A ten nie podlega w tym wypadku możliwej egzekucji. Pozdrawiam serdecznie

   Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witaj na Blogu!

Nazywam się 

Marta Szkliniarz

Jestem Adwokatem i Mediatorem Sądowym.

Już od ponad 15 lat pomagam innym przejść przez najtrudniejsze chwile w ich życiu.

Działam po to by przywrócić Twoje życie do normy i pomóc osiągnąć zamierzone cele.  Zapewnić komfort i bezpieczeństwo. Tak byś Ty mógł skupić się na sobie, swojej rodzinie, swoim biznesie, a nie na problemie, z którym do mnie przychodzisz.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz wsparcia, jestem tu żeby Ci pomóc.

Zadzwoń do mnie lub napisz. Porozmawiamy i pomyślimy nad najlepszym dla Ciebie rozwiązaniem.

Zajrzyj też tutaj

E-book Praktyczny przewodnik po sądowym savoir-vivre Adwokat Sosnowiec Marta Szkliniarz

Zapraszam Cię też serdecznie do zakupu mojego ebooka

Kategorie

Archiwa

Mogą Cię także zainteresować

Zazdrość a wina w rozwodzie

Zazdrość a wina w rozwodzie

Powody, dla których ludzie decydują się na definitywne zakończenie związku małżeńskiego bywają naprawdę różne. Poza standardową „niezgodnością charakterów” wynikającą ze zwykłego niedopasowania, całkiem spora część dotyczy zachowania jednego czy drugiego małżonka....

czytaj dalej
Przebaczenie a wina w rozwodzie

Przebaczenie a wina w rozwodzie

Statystycznie, prócz niezgodności charakterów, to zdrada bywa najczęstszą przyczyną rozwodów. Aczkolwiek, nie zawsze zdradzający małżonek zostanie uznany za wyłącznie winnego rozpadu Waszego małżeństwa. By tak się stało, zdrada musi być wyłączną przyczyną rozpadu...

czytaj dalej

Masz pytanie?

Potrzebujesz pomocy?

napisz do mnie lub zadzwoń

Kontakt

Rozwód.Alimenty.Kontakty z dzieckiem.Władza rodzicielska.Spadek.Podział Majątku.Prawo pracy

kontakt

  DANE KONTAKTOWE

  N

  zajrzyj koniecznie też tutaj

  adres

  ul. Małachowskiego 9/23

  41-200 Sosnowiec

  v

  kontakt

  tel. (+48) 530 068 508

  tel./fax (+48) 32 293 60 80

  e-mail: kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu

  Pin It on Pinterest

  Share This